Schünemann SAB - Since 1937 - New Ideas - New Horizons
Filter

Automatic filter

SAB Automatic filter


Automatic filter F450
Automatic filter F480
Automatic scraper filter F430/F430 (G)
Automatic backflush filter F400/F440 (G)
Automatic filter F451
Automatic filter F490